Paket för Er hållbara hjälteinsats:
Att utveckla företagets processer för att ständigt ligga långt fram, med miljö, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor i centrum, kräver struktur och engagemang. Ledningssystem måste vara en naturlig del av verksamheten samtidigt som det bidrar till ekonomisk styrning och till ett ökat ekonomiskt resultat. Systemet ska utgå från företagets sätt att arbeta. Medarbetarna ska göras delaktiga och ledningen ska föregå med gott exempel. Vi arbetar här med fokus på ständiga förbättringar.

Paket för Hjälteinsats innehåller
– 1 Workshop med fokus på Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö och företagets nuläge
– Utbildning; 1 dag kvalitetsarbete, 1 dag miljöarbete, 1 dag arbetsmiljöarbete
– 2 Workshops med fokus på aktivitetsplaner, framtida mål och strategier för det ständiga förbättringsarbetet för att nå Världsklass

Startpaket:
Vi fokuserar på det breda hållbarhetsarbetet i en förberedande workshop och i en GAP-analys där vi tillsammans kartlägger företagets nuläge. Med resultaten från analysen fortsätter vi arbeta med förslag till prioriteringar och ser nya möjligheter att komma vidare. Vi tar fram en aktivitetsplan och sätter mål för det kommande arbetet. I Gap analysen använder vi självuppskattnings-verktyget Worldfavor. Worldfavor är ett digitalt ledningsverktyg för hållbarhetsarbetet som företaget kan fortsätta att använda för att sammanställa, systematisera, analysera samt kommunicera hållbarhetsfrågorna internt och externt. Här fokuserar vi på att komma igång med de grundläggande och mest centrala hållbarhetsfrågorna.

Startpaketet innehåller
– 1 Workshop med fokus på utgångsläget och det övergripande syftet med företagets hållbarhetsarbete
– GAP-analys/Nulägesanalys med den digitala plattformen Worldfavor
– 2 Workshops med fokus på aktivitetsplaner, framtida mål och strategier för hållbarhetsfrågorna samt det fortsatta arbetet med det digitala ledningsverktyget Worldfavor.

Paket för Årets Företagare:
Tanken med ledningssystem är att man på ett systematiskt sätt arbetar med genomförande, uppföljning och kontinuerlig förbättring av verksamhetens processer. Det systematiska arbetet leder till en förbättring av det ekonomiska resultatet och det skapar ett högre värde på företaget. Genom enkla övningar och i workshops tar vi fram era unika värdeord och ert unika sätt att förhålla er till omvärlden. Utvecklingen av all verksamhet ska utgå från det egna företaget, omvärldens krav, gällande lagstiftning och de standarder som finns att tillgå som hjälpmedel. Det här är ett arbete som skapar goodwill.

Paket för Årets Företagare innehåller
– 1 Workshop med fokus på Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö samt företagets nuläge
– Nulägesbeskrivning och Intervjuer med utgångspunkt i ISO/OHSAS/AFS samt det digitala Hållbarhetsverktyget Worldfavor
– Utbildning; 1 dag kvalitetsarbete, 1 dag miljöarbete, 1 dag arbetsmiljöarbete
– Verksamhetsstyrning; Kartläggning och dokumentation av verksamhetens processer, rutiner, funktioner, mål och aktiviteter
– 2 Workshops med fokus på strategier, aktivitetsplaner, framtida mål samt företagets värdegrund med syfte att nå kategorin för Årets Företagare

Kontakta oss på tel. 070-571 85 17 eller via mail.