Enligt arbetsmiljölagen behöver byggarbetsmiljösamordnare ha särskild kunskap om vilka slags risker och olyckor samt vilka arbetssjukdomar som förekommer inom byggbranschen.

Byggarbetsmiljösamordnare behöver också översiktliga kunskaper om till exempel

• belastningsskador

• ljus och belysning

• buller och vibrationer

• vanliga kemiska hälsorisker, till exempel härdplaster såsom epoxi och isocyanater som kan finnas i  lim, färg och i byggmaterial med flera andra ämnen

Byggarbetsmiljösamordnaren behöver kunskaper om hur man gör en riskbedömning och kunskap om vilka verktyg och  metoder som är vanligt förekommande.

Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS kan vara antingen Utförare (U) eller Planering/Projektör (P).

Under kursen får du en orientering om vilka roller de olika aktörerna har inom området och vad som krävs av dem.

Mer specifikt så bör BAS-P ha  kunskap om vilka föreskrifter som gäller och vad de innebär. BAS-P behöver särskilt ha kunskaper om de områden som ska vara redovisade i arbetsmiljöplanen. 

BAS-U behöver ha detaljerade kunskaper om föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, med ändringar. Här är det särskilt viktigt att få goda kunskaper om hur arbetet organiseras och bedrivs på arbetsplatsen.

För mer inforamation vänligen kontakta Catharna Ulfsparre, 070 571 85 17.