– Sustainible development är hållbar utveckling –

Hållbar utveckling är något som alla företag och organisationer på ett eller annat sätt sysslat med i alla tider.  Att utveckla företagets processer inom detta område och att öppet redovisa sitt resultat är idag lika självklart som att skapa en årsredovisning.

Hållbar utveckling, Corporate Social Responsibility, handlar om en god miljö som växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  Ekonomisk tillväxt ska ske med hänsyn till ett samhälle präglat av mångfald, jämlikhet och uthålligt utnyttjande av våra resurser. Verksamheter ska anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål – där vi långsiktigt investerar i de globala resurserna. Med en hållbarhetsredovisning visar ni hur företaget utvecklas med tiden. Den bygger på en samlad och väl sammanställd information där verksamhetens hållbarhetsarbete beskrivs på ett relevant och tydligt sätt.

Medarbetarna görs delaktiga och alla arbetar gemensamt för redovisningen av de uttalade hållbarhetsmålen:

  • Effektiv miljöstyrning
  • Ökat socialt ansvar
  • Resurseffektiv ekonomi

Detta innebär ett aktivt arbete för, en en redovisning av verksamhetens:

  • Utnyttjande och omhändertagande av råvaror, resurser och restprodukter
  • Arbete för ökad hälsa, säkerhet och jämlikhet – grundläggande mänskliga behov
  • Ekonomisk, långsiktig och uthållig hushållning med alla resurser

Processen att ta fram ett hållbart företag, med verksamhetens stödjande system och en hållbarhetsredovisning, lägger grunden till en stark och tydlig kultur samtidigt som det bidrar till att skapa ett högre värde på företaget. Arbetet med de egna verksamhetssystemen, strukturerna och hållbarhetsredovisningen utgår från det egna företaget med stöd i gällande lagstiftning, standarder och praxis. Hållbarhetsredovisningen ska framför allt tillfredställa omvärldens och intressenternas önskemål och krav på information.

Hur vill du att redovisningsarbetet ska genomföras i din verksamhet?             

Millefoliums konsulter kan bistå vid framtagandet av Er hållbarhetsredovisning:

  • Analys, granskning och värdering av nödvändiga data – sammanställning och slutsats av funna resultat.
  • Från framtagning av er första hållbarhetskommunikation  till en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative)
  • Strategisk rådgivning – långsiktiga värden för ett stärkt varumärke

Vad gör detta för företaget? Att företaget arbetar mer proaktivt för att möta marknadens allt högre krav på insyn samtidigt som företaget får en sammanhållen redovisning av hållbarhetsarbetet. Den beskriver hur verksamheten utvecklas över åren. Och det ger insyn i hur arbetet mot en hållbar verksamhet ser ut i vardagen. Detta skapar trovärdighet och ökad konkurrenskraft.

Hur gör man?  Vi utgår från de senaste årens statistik inom de tre hållbarhetsområdena. Relevanta data analyseras, granskas och värderas. Tillsammans sammanställer och drar vi slutsatser utifrån funna resultat. Vi jämför uttrycket med tidsatta mål. Resultatet redovisas i hållbarhetsredovisningen.

Vad krävs? Ledningens och medarbetarnas övertygelse, engagemang och intresse är de centrala faktorer som avgör hur framgångsrikt arbetet med verksamhetens hållbarhetsredovisning blir.

Att öppet redovisa företagets hållbarhet, värdegrund, stuktur och resultatet av den bygger starka relationer!

Hur vill du börja?

Hur ser din världsbild ut?

Hållbar utveckling – Brundtlandrapporten – ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Gro Harlem Brundtland FN, ”Vår gemensamma framtid” från 1987

FNs Global Compact  – De 10 principerna
Kontakta oss via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17