Hållbart företagande och hållbar utveckling handlar idag om en god miljö som växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ekonomisk tillväxt ska ske med hänsyn till ett samhälle präglat av mångfald, jämlikhet och uthålligt utnyttjande av våra resurser.

  • Vem tar fram strategin hos Er?
  • Vem beslutar, informerar och vem utbildar hos Er?
  • Och framför allt, hur återkopplar och berättar ni om ert arbete, internt och externt?
  • Vem planerar för och fördelar arbetet, och vem genomför detta arbete hos Er?

Millefolium erbjuder olika formar av tjänster där vi tillsammans med er skapar och tar fram en struktur för ert hållbarhetsarbete. Vi lägger grunden till en stark och tydlig kultur samtidigt som ni skapar goodwill och ett ökat värde på företaget.

Socialt ansvar innebär ett aktivt arbete med företagets processer kopplat till företagets värdegrund. Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågorna är idag centrala i många företags kommunikation med kunderna och andra intressenter.

Sustainable development – Brundtlandrapporten – ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Gro Harlem Brundtland FN, ”Vår gemensamma framtid” från 1987

Kontakta oss via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17