kemiska hälsorisker

Vi utsätts för många olika kemiska ämnen i vardagen, på arbetet och på fritiden. Under kursen får du kunskap om de olika sätt som kemiska ämnen påverkar oss. Vi går igenom hur du kan arbeta förebyggande och hur du skyddar dig och omgivningen mot olika kemiska risker. Utbildningen ger dig även kunskap om var du hittar information om kemiska ämnen. Du får veta mer om hur kemiska ämnen ska hanteras samt en övergripande genomgång av den lagstiftning som berör kemikalieområdet.

Syftet med dagen är att:
– du får ökad kunskap om kemiska ämnens inverkan på hälsan och något om påverkan på yttre miljö
– du får kunskap om vilka lagar och krav som gäller inom området
– du får råd om hur du kan arbeta förebyggande med enkla riskanalysmodeller och kunskap om hur du skyddar dig vid indirekt och direkt exponering

Utbildningen vänder sig till arbetsledare, chefer, skyddsombud, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, kemikalie- och säkerhetsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, BAS P och BAS U, miljörevisorer, interna och externa revisorer, hållbarhetsansvariga, sustainability manger, CSR ansvariga, och medarbetare som arbetar eller har ansvar där kemiska ämnen kan förekomma som rena ämnen, föroreningar eller hanteras i varor och produkter.

Arbetet med kemiska ämnen och produkter behöver drivas med största möjliga säkerhet för såväl människor som miljön. Utbildningen och boken Kemiska hälsorisker tar upp både teoretiska och praktiska kunskaper om hur människor och något om hur miljö påverkas, vilka riskerna är och hur de kan undvikas. I boken finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder för luftföroreningar och förslag till konkreta förebyggande åtgärder på ett allmänt och systematiskt sätt.

Dagens huvudområden:

  • Hur vi påverkas av kemiska ämnen
  • Lagstiftning
  • Åtgärder mot luftföroreningar och diffus spridning
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskvärdering/analys och förebyggande arbete

Målet är att du efter den här dagen har fått både ny och fördjupad kunskap om
– hälso- och miljöeffekter som kan uppstå på grund av olika kemiska ämnen
– olika regler som finns för kemiska ämnen i arbetsmiljölagen, miljöbalken, förordningarna för REACH och CLP, läkemedelslagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor
– grundläggande principer för hur man skyddar sig och andra mot olika kemiska hälsorisker.

Arbetsformer: Föreläsning varvas med reflektioner, övningar, diskussioner och ett utbyte av erfarenheter.

Utbildare: Catharina Ulfsparre, biolog, certifierad integrativ coach och konsult i företagsledning och hållbar utveckling.

Kursmaterial: Boken Kemiska hälsorisker och utdelat material

utbildningen ges endast som företagsintern utbilding

  • Innan bokning, läs betal-och-bokningsvilkoren här.
  • Vid bokning eller frågor, kontakta Catharina Ulfsparre via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller på 070-571 85 17
  • När du genomför bokningen via mail godkänner du samtidigt Millefolium ABs villkor för bokning av utbildning/kurs. 

Är du intresserad av en företagsintern utbildning med detta innehåll? Kontakta oss för mer information.