Att utveckla företagets processer för att ständigt ligga långt fram, med miljö, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor i centrum, kräver struktur och engagemang. Ledningssystem måste vara en naturlig del av verksamheten samtidigt som det bidrar till ekonomisk styrning och till ett ökat ekonomiskt resultat. Systemet ska utgå från företagets sätt att arbeta. Medarbetarna ska göras delaktiga och ledningen ska föregå med gott exempel. Alla arbetar gemensamt mot de uttalade målen:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser
 • Minskad avfallsproduktion
 • Ökad andel förnyelsebara råvaror
 • Ökad hälsa och säkerhet som leder till ökad trivsel och engagemang
 • Minskande kostnader för sjukdagar och rehabilitering
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisationen och dess intressenter
 • Intellektuellt kapital omvandlas till strukturkapital
 • Ökad goodwill och trovärdighet

Tanken med ledningssystem är att man på ett systematiskt sätt arbetar med genomförande, uppföljning och kontinuerlig förbättring av verksamhetens processer.  De systematiska arbetet leder till en ökad trovärdighet, ökad transparens, förbättring av det ekonomiska resultatet och det skapar ett högre värde på företaget.
Utvecklingen av all verksamhet ska utgå från det egna företaget, omvärldens krav, gällande lagstiftning och de standarder som finns att tillgå som hjälpmedel. Några vanliga standarder är ISO 9001:2015, 14 001:2015, 14004:2016 och 26 000 samt SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och AFS för Organisatorisk och Social arbetsmiljö 2015:14.

Hur vill du att genomförandet ska se ut hos ditt företag?
Millefoliums erfarna konsulter kan utveckla verksamheten genom:

 • GAP- analys och utredning
 • Förslag till förbättringar av verksamhetens processer
 • Utbildning och Coachning av medarbetare och ledning
 • Framtagande av dokumentation
 • Certifiering
 • Interna och externa revisioner
 • Chef att hyra genom ett direkt linjeansvar för genomförande av förändringar

Vad gör detta för företaget? Det här är ett effektivt och systematiskt sätt att organisera företagets processer, kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Företaget arbetar proaktivt för att möta marknadens allt högre krav samtidigt som företaget når ökad lönsamhet.

Hur gör man? Man genomlyser och dokumenterar hur företaget arbetar idag och förstärker de delar av verksamheten som behöver effektiviseras, tydliggöras och förbättras.

Vad krävs? Ledningens övertygelse, ledningens och medarbetarnas engagemang och intresse är de faktorer som avgör hur framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbetet blir.

Var vill du börja?

Kontakt via catharina.ulfsparre@millefolium.se eller 070-5718517